Front page News News in Danish Danica White FAQ
H. Folmer & Co.

Fredericiagade 57
DK-1310 Copenhagen K
Denmark

Tel. +45 3336 0900

folmer@folmer.dk

H. Folmer & Co. UK Ltd.

Devonshire House Business Centre

29-31 Elmfield Road

Bromley. BR1 1LT

London, UK

Tel. +44 (0) 20 3 700 8674

Tel. +44 (0) 20 3 700 8675

hfolmeruk@hfolmer.co.uk

 

Kapringen af Danica White - FAQ

 

Q: Hvornår blev fragtskibet Danica White kapret?

A: Danica White blev kapret den 1. juni 2007, kl. 10.15.

Q: Hvor længe varede kapringen af Danica White?

A: Danica White og de 5 besætningsmedlemmer var piraternes gidsler i 83 dage. De blev frigivet den 22. august 2007.

Q: Hvem betalte løsesummen for Danica White og besætning? Og hvor stor var den?

A: Løsesummen blev betalt af skibets ejere, Partsrederiet Invest VI.

Det bestyrende rederi H. Folmer & Co. har ikke på noget tidspunkt givet oplysninger om løsesummens størrelse. Det skyldes, at rederiet ikke ønsker at komplicere eventuelt kommende forhandlinger for andre rederier. Rederiet følger dermed den rådgivning, det har fået på området.

Q: På hvilken position blev Danica White kapret?

A: Danica White befandt sig på positionen 01°50’ N, 50°06’ Ø - 205 sømil fra den somaliske østkyst. Skibet befandt sig dermed uden for risikozonen i et område, som på daværende tidspunkt blev betragtet som sikkert. Den 20. maj udsendte Maritime Liaison Office (MARLO) i Bahrain en advarsel om pirateri med en anbefaling om at holde en afstand på mindst 200 sømil til Somalias østkyst. En anbefaling, som blev overholdt af Danica White under hele sejladsen.

Q: Hvilken last sejlede Danica White med?

A: Lasten bestod af byggematerialer, borerør og borecement samt et færdigt laboratoriemodul, som var på vej til Mombasa i Kenya.

Q: Hvad handlede Danica White-retssagen om?

A: Kort efter piraternes frigivelse af Danica White og skibets besætning, valgte fagforeningen 3F at lægge sag an mod H. Folmer & Co. Sagen blev anlagt på vegne af fire af de fem søfolk. Fagforeningens påstand var, at kapringen af skibet og den langvarige gidseltagning skyldtes fejl og forsømmelser begået af rederiet og skibets ejer, som dermed kunne pålægges et særligt erstatningsansvar.

Q: Hvordan endte retssagen om kapringen af Danica White?

A: Sagen endte med at blive behandlet i to instanser. I begge tilfælde blev de sagsøgte - det bestyrende rederi H. Folmer & Co. og skibets ejer, Partrederiet Invest VI - frifundet ved en enstemmig dom.

26. august 2009: Københavns Byret fandt, at det kunne bebrejdes kaptajnen som uagtsomt, at han ikke havde sørget for skærpet udkig og instrueret den øvrige besætning i brug af skibets overfaldsalarm, men konstaterede samtidig, at disse forholdsregler ikke kunne have forhindret piraternes kapring af Danica White. Der var altså ingen årsagssammenhæng mellem vagtholdets beskaffenhed og kapringen af Danica White. Skibets ejer, som hæfter for fejl begået af kaptajnen, blev derfor frifundet. For H. Folmer & Co.'s vedkommende var frifindelsen begrundet i, at H. Folmer & Co. ikke havde begået nogen fejl, hverken i tiden op til kapringen eller i det efterfølgende forhandlingsforløb.
- Dom i Danica White-sagen. Domsresumé Københavns Byret, 26-8-2009

6. oktober 2010: Østre Landsret stadfæstede byrettens frifindelse af begge rederier, men var mildere i sin vurdering af kaptajnen. Selv om Østre Landsret vurderede, at kaptajnen burde have etableret skærpet udkig og instrueret besætningen i brug af alarmen, fandt landsretten ikke belæg for at bruge betegnelsen "uagtsom".
- Dom i sagen om kapringen af skibet Danica White. Domsresumé Østre Landsret, 6-10-2010

Q: Hvorfor fik søfolkene fra Danica White ingen erstatning?

A: H. Folmer & Co. og partsrederiet, der ejer skibet, blev frifundet, fordi de ikke havde noget medansvar for piraternes kapring af Danica White. Uanset hvad rederierne og skibets kaptajn havde gjort, så havde de ikke kunne forhindre kapringen. Søfolkene havde dermed ikke krav på en særskilt erstatning fra deres arbejdsgiver. Men det er ikke ensbetydende med, at søfolkene ikke har fået erstatning.

Godt en måned efter frigivelsen i 2007 udbetalte H. Folmer & Co. den maksimale erstatning for mistedde ejendele i henhold til Sømandsloven, som for skibsassistenternes vedkommende beløb sig til 27.978 kroner.

Da Danica White både sejlede under dansk flag og med dansk besætning har søfolkene desuden haft mulighed for at søge erstatning fra staten via Lov om erstatning til voldsofre. Erstatningsnævnets afgørelser er som udgangspunkt ikke tilgængelige for offentligheden, men ifølge Ritzaus Bureau blev besætningsmedlemmerne tilkendt en erstatning på 100.000 kroner for tort samt et mindre beløb for svie og smerte. Erstatningen blev udbetalt i februar 2011.

Q: Hvorfor har H. Folmer & Co. efterfølgende ført så mange sager i Pressenævnet?

A: Det er rederiets oplevelse, at dele af pressedækningen - især af det retslige efterspil - har været forudindtaget og præget af gentagelsen af en række mere eller mindre alvorlige fejl. For eksempel skrev Ritzaus Bureau i en optakt til landsretssagen, at Københavns Byret havde givet "søfolkene medhold i, at der blev handlet "groft uforsvarligt", men alligevel ikke tilkendt dem erstatning. Dette til trods for, at Københavns Byret frifandt H. Folmer & Co. med den begrundelse, at rederiet ikke havde begået nogen fejl og dermed ikke havde noget medansvar for søfolkenes tab.

I perioden fra byrettens afgørelse i 2009 og frem til 2010 har H. Folmer & Co. fået bragt i alt 24 rettelser af faktuelt forkert information i forskelllige medier. Derudover har rederiet i 7 tilfælde kørt en sag i Pressenævnet, som i de fleste tilfælde har givet rederiet helt eller delvist medhold.

I sagen mod Ritzaus Bureau, som det ovenstående eksempel er hentet fra, fik H. Folmer & Co. kun delvist medhold. Og Ritzaus Bureau har aldrig udsendt en rettelse af den faktuelt forkerte oplysning om, at byretten har vurderet, at der blev handlet groft uforsvarligt i forbindelse med kapringen.

Q: Hvor kan jeg få mere at vide?

A: Kapringen af Danica White og den efterfølgende retssag gav anledning til omfattende dækning i pressen, og mediedatabasen Infomedia rummer i dag mere end 3000 artikler om Danica White. En stor del af dem er citathistorier og bureaustof - primært fra Ritzaus Bureau.

En selvstændig dækning af sagen findes desuden hos fagforeningen CO-SEA, som også har en større samling af materiale og links om pirateri mere generelt. Derudover er Søfartsstyrelsen, Danmarks Rederiforening og flere af de større rederier, blandt andet Mærsk og Clipper Group, gode kilder til oplysninger om pirateri.

I 2011 udgav Udenrigsministeriet rapporten Strategi for den danske indsats mod pirateri 2011-2014.

 

blank