Front page News News in Danish Fakta om Danica White
H. Folmer & Co.

Fredericiagade 57
DK-1310 Copenhagen K
Denmark

Tel. +45 3336 0900

folmer@folmer.dk

H. Folmer & Co. UK Ltd.

Devonshire House Business Centre

29-31 Elmfield Road

Bromley. BR1 1LT

London, UK

Tel. +44 (0) 20 3 700 8674

Tel. +44 (0) 20 3 700 8675

hfolmeruk@hfolmer.co.uk

 

Fakta om kapringen af Danica White

Kapringen af Danica White var den første kapring af et dansk handelsskib, som kom til offentlighedens kendskab, og kapringen fik massiv omtale i de danske medier. En forholdsvis stor del af de artikler, der er skrevet om kapringen og den efterfølgende retssag har imidlertid været fejlbehæftede, og vi anbefaler derfor journalister, som vil skrive om sagen, at kontakte os.

Nedenfor har vi samlet en række faktuelle oplysninger om kapringen af Danica White, den efterfølgende erstatningssag og pressens dækning af samme:

 

Danica-White sagen i korte træk

Fragtskibet Danica White blev kapret af somaliske pirater i Det Indiske Ocean i juni 2007. Kapringen skete på et tidspunkt, hvor pirateriet ud for Somalias kyst var ved at blusse op igen efter en relativt fredelig periode.

Danica White og skibets besætning - fem danske søfolk - blev frigivet efter 83 dage. Frigivelsen skete, efter at skibets ejere havde betalt en løsesum.

Omstændighederne omkring kapringen blev efterfølgende undersøgt af Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed. På baggrund af denne undersøgelse vurderede de danske myndigheder, at der ikke var grundlag for at stille rederiet til ansvar for kapringen.

Fagforeningen 3F så anderledes på det, og valgte kort efter frigivelsen af søfolkene at lægge sag an mod rederiet med krav om erstatning til besætningen. 3F tabte sagen - først i Københavns Byret i 2009 og derefter i Østre Landsret i 2010.

I februar 2011 fik de fem søfolk erstatning fra den danske stat for tort, svie og smerte via lov om erstatning for voldsofre.

 

Fakta om kapringen af Danica White

  • Juni 2007: Fragtskibet Danica White bliver kapret af somaliske pirater den 1. juni 2007, kl. 10.15. Skibet befandt sig i internationalt farvand i det Indiske Ocean, 205 sømil fra Somalias kyst.
  • Fem danske søfolk blev taget som gidsler af piraterne. De blev frigivet den 22. august, efter 83 dage, mod en løsesum betalt af skibets ejere.
  • H. Folmer & Co. har ikke ønsket at oplyse løsesummens størrelse. Dette af hensyn til andre rederier, som måtte komme i samme situation.
  • H. Folmer & Co. er bestyrende reder for Danica White, som ejes af Partsrederiet Invest VI.
  • Danica White var et af de første vestlige fragtskibe, der blev kapret i Det Indiske Ocean, og kapringen markerede en opblussen af somalisk pirateri.
  • Godt 10 dage før kapringen af Danica White havde Maritime Liaison Office (MARLO) i Bahrain udsendt en advarsel om pirateri med en anbefaling om at holde sig 200 sømil fra Somalias østkyst. Denne anbefaling blev fulgt af Danica White, der på intet tidspunkt var for tæt på kysten.
  • Det amerikanske krigsskib USS Carter Hall nåede frem til Danica White, seks timer før skibet passerede 12 sømilegrænsen til somalisk farvand, men da piraterne valgte at bruge besætningen som levende skjold på skibets brovinger, kunne krigsskibet ikke forhindre, at Danica White sejlede ind i somalisk farvand.
  • H. Folmer & Co. overholder fortsat alle anbefalinger for sejlads i farvandene omkring Somalia. Rederiet følger Best Management Practices (BMP3), og sejler så vidt muligt i konvoj og med pigtråd på rælingen.

 

Fakta om det retslige efterspil i Danica White-sagen

Kort efter frigivelsen besluttede Fagforeningen 3F - på vegne af fire af søfolkene - at lægge sag an mod det bestyrende rederi H. Folmer & Co. og skibets ejer, Partsrederiet Invest VI. Det samlede erstatningskrav var på 1,8 millioner kroner.

Retsagen handlede om, hvorvidt rederiet H. Folmer & Co. eller Partsrederiet Invest VI, som ejer Danica White, som følge af eventuelle fejl eller forsømmelser havde pådraget sig et selvstændigt erstatningsansvar. Både kaptajnen og de fire besætningsmedlemmer havde som udgangspunkt krav på erstatning fra staten via offererstatningsloven, og retssagen handlede således ikke om, hvorvidt besætningen skulle have en erstatning eller ej, men om denne erstatning skulle komme fra H. Folmer & Co. eller skibets ejer.

Omstændighederne omkring kapringen blev undersøgt af Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed i efteråret 2007, blandt andet for at afgøre om der kunne placeres et ansvar hos rederiet. Selv om Danica White befandt sig uden for risikozonen, da skibet blev kapret, kritiserede opklaringsenheden skibets kaptajn for ikke at have etableret skærpet udkig. Men da et skærpet udkig ikke kunne have forhindret piraternes kapring af Danica White, vurderede Søfartsstyrelsen, at der ikke var grundlag for at placere et ansvar, hverken hos H. Folmer & Co. eller skibets ejer.

Rapporten fra Søfartens Opklaringsenhed kom i november 2007, og Søfartsstyrelsen traf sin beslutning i februar 2008.

H. Folmer & Co. blev frikendt i Københavns Byret i 2009

August 2009: Københavns Byret afsagde dom den 26. august 2009. Rederiet H. Folmer & Co. blev frikendt med den begrundelse, at rederiet ikke havde begået nogen fejl. Fagforeningen 3F fik ikke medhold i et eneste af anklagepunkterne mod H. Folmer & Co.: Skibet var bemandet efter gældende regler, der var ingen fejl på skibets sikkerhedssystemer, alle relevanter forskrifter var om bord og alle retningslinjer for sejlads i området var overholdt. Retten fandt heller ingen fejl i rederiets håndtering af forhandlingerne med piraterne.

Byretten mente derimod, at det kunne bebrejdes kaptajnen som uagtsomt, at han ikke havde sørget for skærpet udkig og instrueret besætningen i brug af skibets alarm, men da der ikke var nogen årsagssammenhæng mellem disse forhold og kapringen, blev også skibets ejer frifundet for erstatningsansvar:
- Dom i Danica White-sagen, Domsresumé Københavns Byret, 26-8-2009
- H. Folmer & Co. tilfreds med frifindelse. Pressemeddelelse

H. Folmer & Co. blev frikendt i Østre Landsret i 2010

Oktober 2010: Østre Landsret afsagde dom den 6. oktober 2010. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse, og både H. Folmer & Co. og Partsrederiet Invest VI blev frifundet endnu engang. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at de seneste anbefalinger fra Maritime Liaison Office (MARLO) om sejlads i området var overholdt.

Østre Landsret vurderede ligesom byretten, at skibets kaptajn burde have sørget for skærpet udkig og givet besætningen en præcis instruktion i brug af alarmen, men landsretten fandt ikke grundlag for at tale om uagtsomhed i den forbindelse. Østre Landsret var dermed mildere i sin dom end Københavns Byret.
- Dom i sagen om kapringen af skibet Danica White, Domsresumé Østre Landsret, 6-10-2010

Søfolkene fra Danica White fik erstatning for tort i 2011

Selv om både Københavns Byret og Østre Landsret har afvist 3F's krav om en ekstraordinær erstatning fra søfolkenes arbejdsgiver, er det ikke ensbetydende med, at de ikke har fået erstatning.

H. Folmer & Co. har allerede tilbage i 2007 udbetalt 2 måneders sygehyre og den maksimale erstatning for mistede ejendele - for besætningens vedkommende 27.980 kroner - i henhold til Sømandsloven.

Da Danica White sejlede under dansk flag og med dansk besætning har de fem søfolk desuden haft mulighed for at søge erstatning via Lov om erstatning til voldsofre. Erstatningsnævnets afgørelser er ikke offentligt tilgængelige, men ifølge Ritzaus Bureau er besætningsmedlemmerne blevet tilkendt en erstatning på godt 100.000 kroner for tort samt et mindre beløb for svie og smerte, som blev udbetalt i februar 2011. Når erstatningen først blev udbetalt i 2011, skyldes det, at Erstatningsnævnet har afventet retssystemets afgørelse.

Pressemeddelelse. Reder: Godt at vores søfolk har fået erstatning

 

Fakta om pressens dækning af Danica White-sagen

Kapringen af Danica White og den efterfølgende retssag gav anledning til omfattende dækning i pressen, og mediedatabasen Infomedia rummer i dag mere end 3000 artikler om Danica White.

Historien er i udpræget grad blevet dækket af netmedierne, som står for 80 procent af artiklerne i 2009. At netmedierne fylder så meget i dækningen er samtidig udtryk for, at dækningen har været præget af citathistorier og bureaustof - især fra Ritzaus Bureau, men også fra Nyhedsbrevet 3F og Dagbladet Information. En medieanalyse, som H. Folmer & Co. har fået udført, viser, at over 56 procent af dækningen i 2009 bestod af citathistorier, men procentdelen er formentlig større, da medierne ikke altid krediterer nyhedsbureauerne.

Mange grove fejl i mediernes dækning af Danica White

Medieanalysen, som er udført af kommunikationskonsulent Hanne Folmer Schade i forbindelse med et masterprojekt på Institut for International Virksomhedskommunikation på Syddansk Universitet i 2010, viste også, at der i presseetisk forstand er grove fejl i 10 procent af den samlede dækning af sagen. Mængden af grove fejl stiger som tiden går, og udgør 28 procent i 2009. Grove fejl er her defineret som faktuelt forkerte oplysninger af krænkende karakter, som kan indbringes for Pressenævnet i henhold til Medieansvarsloven og de vejledende regler for god presseskik.

Det er rederiets oplevelse, at dele af pressedækningen - især af erstatningssagen - har været forudindtaget og præget af gentagelser af de samme mere eller mindre alvorlige fejl.

For eksempel skrev Ritzaus Bureau i en optakt til landsretssagen, at Københavns Byret havde givet "søfolkene medhold i, at der blev handlet groft uforsvarligt," men alligevel ikke tilkendt dem erstatning. Men byretsdommen var en klar frifindelse. Byretten fandt, at hverken skibets ejer, reder eller kaptajn havde nogen form for medansvar for kapringen af skibet, og søfolkene blev derfor ikke tilkendt erstatning. Byretten fandt, at det kunne bebrejdes kaptajnen som uagtsomt, at han ikke havde sørget for øget udkig. Det skærpede begreb "groft uforsvarligt", som Ritzau bruger, optræder slet ikke i dommen.

24 medier har bragt rettelser af fejl i Danica White-sagen

Det nævnte eksempel er ikke enestående, og i perioden fra byrettens afgørelse i 2009 og frem til udgangen af 2010 har H. Folmer & Co. fået bragt 24 rettelser af faktuelt forkert information i forskellige medier. Derudover har rederiet i 7 tilfælde kørt en sag i Pressenævnet, som i alle tilfælde har givet rederiet helt eller delvist medhold.

I sagen mod Ritzaus Bureau, som det ovenstående eksempel er hentet fra, fik H. Folmer & Co. kun delvist medhold. Og Ritzaus Bureau har aldrig udsendt en rettelse af den faktuelt forkerte oplysning om, at der blev handlet groft uforsvarligt i forbindelse med kapringen af Danica White.

 

blank